Všeobecné obchodné podmienky pre prepravcov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú platné pre prepravcov používajúcich webové stránky a / alebo aplikáciu Sejfly. Potvrdením týchto VOP berie prepravca na vedomie a súhlasí s nižšie uvedeným obsahom. Tieto VOP vytyčujú podmienky a ustanovenia, na základe ktorých môže prepravca používať webové stránky a platformu Sejfly. Ak prepravca nesúhlasí s nižšie vymenovanými VOP, nebude mu umožnené webové stránky a platformu Sejfly využívať.

1. Platforma Sejfly

Sejfly je technologická platforma, ktorá poskytuje trhovisko pre cestujúcich (ďalej len “cestujúci”), ktorí hľadajú medzinárodnú diaľkovú osobnú prepravu z presnej adresy na presnú adresu a prepravné spoločnosti (“ďalej len prepravci”) poskytujúce medzinárodné diaľkové prepravné služby spôsobom od dverí k dverám. Samostatnou kategóriou užívateľov sú firmy, ktoré hromadne objednávajú prepravu pre svojich zamestnancov / klientov, ktorí sú cestujúci. Cestujúci, prepravci a firmy sú obecne ďalej pomenovaní ako „užívatelia” platformy Sejfly. Každý z užívateľov si môže vytvoriť iba jeden účet a Sejfly si vyhradzuje práva vymazať všetky ďalšie účty. Užívateľ platformy autorizuje Sejfly, aby ho spojil s prepravcami alebo cestujúcimi na základe faktorov ako je adresa vyzdvihnutia a konečnej destinácie, dátumu jazdy, užívateľských preferencií a taktiež stornoval existujúce spojenie na základe rovnakého zváženia. Pre potreby tejto dohody, prepravné služby poskytnuté od prepravcov k cestujúcim, ktoré boli sprostredkované prostredníctvom platformy Sejfly, sú kolektívne pomenované “služby”. Každé rozhodnutie užívateľa poskytnúť alebo akceptovať služby je výlučne na rozhodnutí užívateľa. Platforma je operovaná spoločnosťou Sejfly APPS s.r.o.

2. Zmeny týchto ustanovení

V prípade udalosti, kedy platforma Sejfly modifikuje tieto obchodné podmienky, tieto zmeny prichádzajú do platnosti v momente ich uverejnenia. Následne VOP môžu byť odlišné v závislosti od krajiny, v ktorej je platforma Sejfy využívaná v závislosti od platnej legislatívy pre tú danú krajinu.

3. Spôsobilosť

Platformu Sejfly smú používať iba jednotlivci, ktorí môžu podľa platných právnych predpisov tvoriť záväzné právne zmluvy. Užívatelia sú tiež v súvislosti s využitím webových stránok a aplikácií Sejfly viazaní príslušnými predpismi, ako aj akýmikoľvek miestnymi zákonmi, tarifmi a tarifnými pravidlami platnými pre príslušný typ prepravy. Prepravca nesmie povoliť iným osobám, okrem osôb registrovaných na firemnom účte prepravcu (zamestnanci prepravcu), používať užívateľský účet a súhlasí s tým, že výlučne prepravca a osoby registrované na jeho profile sú jedinými oprávnenými užívateľmi jeho účtu. Nesie tiež úplnú zodpovednosť za aktivitu prebiehajúcu na svojom účte a za dopady s ňou spojené.

Sejfly si vyhradzuje právo ukončiť, obmedziť alebo dočasne pozastaviť profil prepravcu na platforme Sejfly, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade opakovaného porušenia povinnosti uvedených v týchto VOP.

4. Spôsoby platby

Prepravca za jazdy dostane platby z predaja lístka po odpočítaní poplatkov za využívanie platformy Sejfly (maximálne 10% z ceny lístka) na základe zmluvy podpísanej medzi platformou Sejfly a prepravcom.

Spôsob platby za jazdu prebieha dvoma spôsobmi:

 1. Pokiaľ koncový užívateľ uhradí cenu cestovného v deň uskutočnenia jazdy, na mieste, v hotovosti, priamo prepravcovi, v tom prípade vystavuje Sejfly faktúru prepravcovi vo výške poplatkov (maximálne 10% z ceny lístka) za použitie platformy. Vyúčtovanie prebieha v 14 dennom intervale / dvakrát do mesiaca / alebo raz mesačne a to na konci daného zúčtovacieho mesiaca a zahŕňa všetky takto uskutočnené hotovostné platby za dané vyúčtovacie obdobie.
 2. Pokiaľ koncový užívateľ uhradí cenu cestovného cez platformu Sejfly, či už cez faktúru alebo cez platobnú bránu, v tom prípade vystavuje prepravca faktúru Sejfly v stopercentnej výške cestovného a následne vystavuje Sejfly faktúru prepravcovi vo výške poplatkov (maximálne 10% z ceny lístka) za užívanie platformy. Alebo prepravca vystaví faktúru za cestovné už znížené o poplatky za užívanie platformy (maximálne 10% z ceny lístka). Toto vyúčtovanie prebieha v týždennom intervale / štyrikrát do mesiaca / alebo raz mesačne a to na konci daného zúčtovacieho mesiaca, podľa individuálnej dohody medzi prepravcom a Sejfly.

Pre zjednodušenie procesov je tu i možnosť zápočtov vzájomných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z obchodnej činnosti medzi prepravcom a Sejfly. Zápočty je možné vytvárať po individuálnej dohode.

Sejfly sa zaväzuje, že všetky platby, ktoré vznikli na platforme uhradí prepravcovi v dohodnutých intervaloch po odpočítaní poplatkov za užívanie platformy za dané vyúčtovacie obdobie.

5. Reklamácie

V prípade reklamácií služieb je potrebné kontaktovať spoločnosť Sejfy APPS s.r.o. písomne na adresu sídla Sejfly alebo elektronicky na email: claims@sejfly.com , do 30 dní od reklamovanej udalosti.

Sťažnosť musí obsahovať:

 • názov spoločnosti prepravcu
 • sídlo spoločnosti prepravcu
 • určenie predmetu sťažnosti a sťažnosť
 • uvedenie okolností odôvodňujúcich sťažnosť
 • dátum, kedy k reklamovanej okolnosti došlo
 • číslo dokladu, poprípade jeho kópiu, pokiaľ súvisí s predmetom sťažnosti
 • výška náhrady, pokiaľ požaduje prepravca jej vyplatenie
 • číslo bankového účtu pre vyplatenie náhrady alebo žiadosť o jej pripísanie pre budúce platby
 • podpis prepravcu (pokiaľ podá sťažnosť písomne)

Sťažnosť musí obsahovať:

6. Storná a iné poplatky

 • Storno poplatok a jeho výška závisí na storno podmienkach jednotlivých prepravcov. Tieto podmienky si každý prepravca určuje sám v nastavení svojho profilu.
 • Prepravca si ďalej na svojom profile nastavuje poplatky za výber miesta a batožinu naviac.
 • Na mieste si môže prepravca účtovať poplatok za poškodenie vozidla, poplatok za extra čakanie alebo extra poplatky za batožinu cestujúceho, v prípade, ak vodič uzná, že batožina cestujúceho buď prekračuje povolenú veľkosť alebo množstvo a táto skutočnosť nebola prepravcu daná na vedomie pri objednávaní jazdy.

7. Plánovanie jázd a ich cena

Jazdy prepravcov vytvára Sejfly na základe poskytnutých informácií od prepravcu. K tomu, aby bola trasa jazdy vytvorená na mieru, potrebuje Sejfly od prepravcu nasledujúce informácie:

 • Štartovaciu oblasť, v ktorej je prepravca ochotný naberať cestujúcich
 • Cieľovú oblasť, do ktorej je prepravca schopný cestujúcich prepraviť
 • Záchytný bod, mesto, cez ktoré vedie trasa jazdy (napr. Bratislava, Viedeň, ...). Tento bod je potrebný pre správny výpočet kilometrov a smeru jazdy
 • Približný čas, kedy odchádza auto prepravcu zo štartovacej oblasti
 • Približný čas, kedy prepravca vysadzuje cestujúcich v cieľovej oblasti
 • Dátum alebo pri cyklickom opakovaní jazdy, deň v týždni, kedy túto jazdu prepravca ponúka
 • Cenu za kilometer
 • Koľko miest chce prepravca ponúkať pre danú jazdu

Na základe týchto informácií vytvorí Sejfly prepravcovi jazdy viditeľné pre zákazníkov platformy Sejfly. Prepravca môže všetky svoje budúce i minulé jazdy vidieť na svojom profile v sekci Jazdy.

V prípade potreby úpravy/zmeny/deaktivácie v už vytvorených jazdách prepravca kontaktuje Sejfly elektronicky na e-mail info@sejfly.com. V e-maile popíše požadované úpravy/zmeny, poprípade dôvod deaktivácie jazdy. Na základe tejto žiadosti Sejfly vykoná požadované zmeny. Sejfly si vyhrazuje lehotu 24 hodín na vykonanie požadovaných zmien.

8. Prijímanie a odmietanie zakázok prepravcom

Prepravca je povinný prijať žiadosti o prepravu len do tej miery, do akej to pripúšťajú príslušné ustanovenia.

Prepravca je povinný zareagovať na zakázku čo najskôr, najneskôr však do 24 hodín od jej prijatia. Pokiaľ prepravca nezareaguje na zakázku v danej lehote, v takom prípade bude zakázka stornovaná bez nároku na odškodnenie prepravcu. Pri dlhodobom či opakovanom nereagovaní na zákazky bude profil prepravcu na platforme Sejfly zrušený natrvalo. Rýchle reakcie prepravcov budú zvýhodňované.

8.1. Prijatie zákazky

Pokiaľ na ponuku prepravy zákazník zareaguje vytvorením rezervácie, dostane prepravca prostredníctvom aplikácie na emailovú adresu a profil prepravcu správu o tejto skutočnosti. Akonáhle toto potvrdenie prepravca obdrží, je jeho povinnosťou poskytnúť reakciu na požadované prepravné služby v súlade s informáciami uvedenými v prijatom potvrdení a v súlade s prepravcovou ponukou a týmito VOP. Ešte pred potvrdením rezervácie je prepravca povinný skontrolovať a overiť, že dopyt obsahuje všetky zákonom stanovené údaje a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre potvrdenie prepravcovej dostupnosti a cestovného pre danú požiadavku a pre poskytnutie prepravných služieb.

8.2. Odmietnutie záujemcu na platforme

Prepravca má právo odmietnuť dopyt na prepravu prostredníctvom platformy:

   Ak objednávka obsahuje neúplné, nekompletné, či nepravé údaje o cestujúcom.
   Pokiaľ sa jedná o cestujúceho, s ktorým má prepravca zlé skúsenosti a tento zákazník sa už nachádza na jeho black liste /zozname problémových cestujúcich/. V tom prípade je prepravca povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Sejfly a má právo odmietnuť danú prepravu
   Akonáhle má prepravca už plnú kapacitu na danú jazdu. O tejto skutočnosti by mal však prepravca včas informovať Sejfly, ktorý na základe tejto informácie jazdu pre daný deň deaktivuje pre ďalších cestujúcich.
8.3. Odmietnutie prepravy prepravcom na mieste

Vodič vozidla prepravcu môže od uzatvorenej prepravy odstúpiť alebo už začatú prepravu prerušiť, bez možnosti náhrady pre cestujúceho:

 1. ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle fajčí, konzumuje jedlo a nápoje, kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla, či inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, je agresívny, požil nadmerné množstvo alkoholických nápojov alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča a cestujúcich. Alebo akokoľvek inak hrubo porušuje prepravný poriadok daný prepravcom.
 2. ak má cestujúci batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo alebo ohrozovať a obmedzovať ostatných cestujúcich.

Vodič vozidla prepravcu môže od uzatvorenej prepravy odstúpiť alebo už započatú prepravu prerušiť, s možnosťou odškodnenia cestujúceho prepravcom:

 1. Ak to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody.

9. Záväzné ustanovenia pre prepravcu

Používaním platformy Sejfly sa prepravca zaväzuje:

 1. k tomu, že vodiči jeho prepravnej spoločnosti majú oprávnenie viesť príslušné motorové vozidlo, taktiež, že majú všetky príslušné licencie a kurzy potrebné k uskutočňovaniu prepravy na základe platnej legislatívy danej krajiny, kde prepravca prepravu poskytuje.
 2. že vlastní, či má zákonné oprávnenie prevádzkovať vozidlo, ktoré chce používať pri preprave pasažierov a toto vozidlo je v dobrom prevádzkovom stave a spĺňa priemyselné bezpečnostné normy pre vozidlá príslušného typu.
 3. že má všetky potrebné oprávnenia poskytovať prepravné služby na území krajiny, kde prepravu poskytuje, taktiež, že vozidlá, ktoré využíva, sú v spoľahlivom prevádzkovom stave, a že sú dodržané všetky bezpečnostné pravidlá a normy pre danú prepravu a vozidlá používané na jej realizáciu.
 4. že v prípade potreby /pri registrácii do našej platformy/ predloží Sejfly všetky dokumenty ohľadom licencií, povolení na prepravu v danej krajine, vrátane SPZ vozidla využívaného na danú prepravu, prípadne identifikačne údaje vodiča.
 5. že vlastní platné zákonné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel (vo výške poistného krytia podľa normy pre príslušný odbor) pre prevádzku svojich motorových vozidiel / osobných automobilov a / alebo podnikateľské poistenie pre pokrytie akýchkoľvek predpokladaných škôd v súvislosti s prevádzkou služby na prepravu osôb.
 6. že nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek záväzky vzniknuté či údajne vzniknuté v dôsledku prevádzky svojich motorových vozidiel / osobných automobilov a / alebo služby na prepravu osôb, vrátane, ale nielen, úrazov, úmrtia a škôd na majetku.
 7. dodržiavať všetky miestne zákony týkajúce sa prevádzky prepravnej služby a nesie výhradnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto miestnych zákonov (vrátane, ale nielen, bezpečnostných zákonných predpisov týkajúcich sa používania mobilných prístrojov pri riadení).
 8. že poskytne Sejfly akýkoľvek doklad totožnosti, ktorý môžeme odôvodnene požadovať.
 9. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 10. že berie na vedomie, že v žiadnu chvíľu Sejfly nezaručuje minimálny počet pasažierov, ktorí budú k dispozícii a / alebo budú chcieť využiť jeho prepravné služby. Je prepravcovou povinnosťou pred prijatím akýchkoľvek žiadostí overiť, či obsahujú všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné a postačujúce na potvrdenie jazdy a dostupnosti.
 11. že berie na vedomie, že na webové stránky a do aplikácie Sejfly musí uvádzať náležité informácie, aby cestujúci mohli urobiť plne informované rozhodnutie ohľadom prapravcovho cestovného, ponuky služieb a poplatkov. Musí tam preto byť uvedené, aké jazdy ponúka a aké poplatky si účtuje. Cenovú štruktúru prepravných služieb i dostupnosť a počet miest na jednotlivých jazdách si stanovuje prepravca sám prostredníctvom webových stránok a platformy Sejfly a bezo zvyšku podlieha jeho kontrole. Je prepravcovou povinnosťou zabezpečiť, aby cestovné a počet voľných miest uvedených na webových stránkach a v aplikácii Sejfly boli správne a platné. Sejfly neprijíma žiadnu zodpovednosť za dôsledky toho, že prepravca poskytne nesprávne a / alebo neúplné informácie o jazde, cestovnom a počte voľných miest.
 12. že je oprávnený svojím menom a na svoj účet poskytovať službu osobnej prepravy.

Uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní medzi Sejfly a prepravcom najmä nedochádza k uzavretiu zmluvy, ktorá by mohla byť považovaná za zmluvu zakladajúci zamestnanecký vzťah podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce.

9. Záväzné ustanovenia pre prepravcu

Platforma Sejfly slúži ako sprostredkovateľ na spájanie cestujúcich hľadajúcich vhodnú prepravu a prepravcov ponúkajúcich prepravu. Používaním tejto platformy nevzniká žiadna zmluva o nárokoch cestujúcich. Všetky kompenzácie, ktoré môžu vzniknúť z dopytu o prepravu sú výlučne naviazané na zmluvný vzťah medzi cestujúcim a prepravcom. Platforma Sejfly nezodpovedá za akúkoľvek tretiu stranu. Sejfly je sprostredkovateľ, čo znamená, že nie je právne zodpovedný ani za prepravcu rovnako ako ani za cestujúcich a ich chovanie počas jazdy. Cestujúci je povinný riadiť sa prepravnými podmienkami a poriadkom prepravcu.

Prepravca sa zaväzuje dodržiavať platnú legislatívu cestnej premávky danej krajiny, kde prepravu uskutočňuje, ďalej sa zaväzuje sa správať ohľaduplne k všetkým účastníkom cestnej premávky, tzn. za žiadnych okolností neohrozovať zdravie, majetok cestujúcich, prípadne tretích osôb – napríklad ostatných účastníkov cestnej premávky. V prípade porušenia týchto bodov, resp. opakovaných sťažnosti cestujúcich si Sejfly vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie platformy Sejfly pre ponuku prepravcu.

Platforma Sejfly neposkytuje žiadne garancie a taktiež nevymedzuje žiadne podmienky ohľadne korektnosti informácií zverejnených na platforme Sejfly, taktiež negarantuje správnosť a úplnosť poskytnutých informácií a taktiež ani to, že užívatelia dostanú informácie včas. Platforma Sejfly nezodpovedá za aktivitu cestujúcich, taktiež ani za akékoľvek sekundárne ujmy, ako napríklad ujma spôsobená prepravcovi ako vedľajší efekt hlavnej ujmy.

11. Odškodnenie

Prepravca súhlasí s tým a zaväzuje sa, že Sejfly plne a s účinnosťou odškodní a ochráni pred všetkými škodami, stratami, nárokmi, požiadavkami, výdavkami (vrátane výdavkov za právne a odborné služby), nákladmi a záväzkami vzniknutými v dôsledku konania vodiča, ktorý zabezpečuje prepravu v rámci Vašej jazdy.

Prepravca ďalej súhlasí s tým, že Sejfly odškodní a ochráni pred všetkými záväzkami, nárokmi a výdavkami vzniknutými v súvislosti s obsahom, ktorý prepravca zašle, zverejnení či nahraje prostredníctvom webových stránok a platformy Sejfly alebo v dôsledku prepravcovho využitia / zneužitia webových stránok a platformy Sejfly alebo ich využitia / zneužitia akoukoľvek osobou, za ktorú prepravca odpovedá alebo v dôsledku porušenia týchto VOP zo strany prepravcu.

12. Práva duševného vlastníctva

Sejfly APPS s.r.o. je vlastníkom alebo nadobúdateľom všetkých (registrovaných a neregistrovaných) práv duševného vlastníctva týkajúcich sa webových stránok a platformy Sejfly a materiálu na nich publikovaného s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích strán.

Ochranné známky, logá, a servisné značky (spoločne ďalej len “ochranné známky”) uvedené na webových stránkach a na platforme Sejfly sú registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sejfly APPS s.r.o., s výnimkou všetkých práv duševného vlastníctva tretích strán. Ochranné známky Sejfly nesmú byť používané v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nie sú vo vlastníctve Sejfly, spôsobom mätúcim pre zákazníkov alebo spôsobom, ktorý by Sejfly poškodzoval či diskreditoval.

Nie je dovolené odstraňovať upozornenia o autorských právach, ochranné známky či iné oznámenia ohľadom vlastníckych práv Sejfly.

Text, grafika, logá, ikony, obrázky, audio ukážky, video ukážky, digitálne súbory na stiahnutie, dátové kompilácie, interaktívny obsah a skripty sú duševným vlastníctvom Sejfly a je zakázané ich kopírovať, používať či napodobňovať bez písomného súhlasu. Súhrn a vzhľad všetkého obsahu na webových stránkach a na platforme Sejfly je výhradne vlastníctvom Sejfly. Nič z toho, čo je uvedené na webových stránkach a na platforme Sejfly, nemá byť chápané ako priame či nepriame ani iné udelenie licencie alebo nároku na využitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva spoločnosti Sejfly alebo akejkoľvek tretej strany bez súhlasu Sejfly.

Je povolené tlačiť kópie a sťahovať časti stránky v rámci webových stránok a platformy Sejfly k tomu určené pre vlastnú potrebu zverejnené na webových stránkach a na platforme Sejfly.

Je zakázané upravovať fyzické alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré si prepravca akýmkoľvek spôsobom vytlačil alebo stiahol, používať akékoľvek ilustrácie, fotografie, videá či audio sekvencie, či akúkoľvek grafiku samostatne bez sprievodného textu. Vo všetkých prípadoch je nutné, aby Sejfly (alebo ktorýkoľvek identifikovaný prispievateľ) bol uvedený ako autor materiálov zverejnených na webových stránkach a na platforme Sejfly a majiteľ duševného vlastníctva na webových stránkach a platforme Sejfly.

V prípade, že prepravca vytlačí, skopíruje alebo stiahne akúkoľvek časť webových stránok alebo platformy Sejfly v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, musí akúkoľvek reprodukciu vytvorených materiálov na žiadosť Sejfly vrátiť alebo zničiť.

Sejfly môže vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu prípustnom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Ak sa rozhodne v akomkoľvek okamihu nevymáhať či neuplatniť svoje zákonné práva v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva, nestráca tým možnosť uplatniť alebo vymáhať tieto práva v budúcnosti.

Autorské práva a ochranné známky tretích strán, mená, logá a ikony tretích strán označujúce produkty a služby tretích strán tu uvedené sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné názvy produktov a / alebo značiek alebo spoločností tu uvedených sú chránené autorskými právami a / alebo sú ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov.

13. Software

Prepravca berie na vedomie že Software, ktorý mu je poskytnutý platformou Sejfly, je výlučne majetkom Sejfly a to znamená, že je zakázané ho akokoľvek prispôsobovať, kopírovať alebo akýmkoľvek spôsobom analyzovať alebo ďalej síriť bez písomného súhlasu Sejfly.

Pepravca sa taktiež zaväzuje, že platformu Sejfy, webovú stránku ani našu platformu nebude žiadnym spôsobom kopírovať, licencovať alebo prepredávať tretím stranám za účelom zisku.

14. Obecné ustanovenia

Na základe týchto VOP môže Sejfly svoje práva alebo povinnosti previesť na inú právnickú osobu alebo nimi inú právnickú osobu poveriť. Prepravca súhlasí s tým, že tak Sejfly môže urobiť, za predpokladu, že to nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu služieb, ktoré v súlade s týmito VOP obdrží. Ako je uvedené v bode 8, svoju zmluvu so Sejfly môže prepravca kedykoľvek vypovedať. Tieto VOP zaväzujú výhradne a osobne konkrétneho prepravcu. Svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP nemôže prevádzať na nikoho iného.

V prípade, že tieto VOP prepravca poruší a Sejfly proti nemu nepodnikne okamžité kroky, Sejfly je oprávnený využiť svoje práva a právne prostriedky aj naďalej a / alebo v akejkoľvek inej situácii, v ktorej dôjde k porušeniu týchto VOP zo strany prepravcu.

Ak sa stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Toto neplatné, nevymáhateľné alebo neúplné ustanovenie musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru týchto VOP. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné či neúplné ustanovenie opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné a neobsahovalo medzery, a tieto VOP zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Žiadne z ustanovení týchto VOP nezakladá medzi prepravcom a Sejfly partnerstvo ani zastúpenie, pracovný pomer ani akýkoľvek typ pridruženia či spojenia.