Všeobecné obchodné podmienky pre používanie platformy a webových stránok Sejfly

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú platné pre užívateľov vyhľadávajúci prepravu na webových stránkach a / alebo v aplikácii Sejfly (ďalej len "cestujúci"). Potvrdením týchto VOP berie cestujúci na vedomie a súhlasí s nižšie uvedeným obsahom. Tieto VOP vytyčujú podmienky a ustanovenia, na základe ktorých môže cestujúci používať webové stránky a platformu Sejfly. Ak cestujúci nesúhlasí s nižšie vymenovanými VOP, nebude mu umožnené webové stránky a platformu Sejfly využívať.

1. Platforma Sejfly

Sejfly je technologická platforma, ktorá poskytuje trhovisko pre cestujúcich (ďalej len “cestujúci”), ktorí hľadajú medzinárodnú diaľkovú osobnú prepravu z presnej adresy na presnú adresu a prepravné spoločnosti (“ďalej len prepravci”) poskytujúce medzinárodné diaľkové prepravné služby spôsobom od dverí k dverám. Samostatnou kategóriou užívateľov sú firmy, ktoré hromadne objednávajú prepravu pre svojich zamestnancov / klientov, ktorí sú cestujúci. Cestujúci, prepravci a firmy sú obecne ďalej pomenovaní ako „užívatelia” platformy Sejfly. Každý z užívateľov si môže vytvoriť iba jeden účet a Sejfly si vyhradzuje práva vymazať všetky ďalšie účty. Užívateľ platformy autorizuje Sejfly, aby ho spojil s prepravcami alebo cestujúcimi na základe faktorov ako je adresa vyzdvihnutia a konečnej destinácie, dátumu jazdy, užívateľských preferencií a taktiež stornoval existujúce spojenie na základe rovnakého zváženia. Pre potreby tejto dohody, prepravné služby poskytnuté od prepravcov k cestujúcim, ktoré boli sprostredkované prostredníctvom platformy Sejfly, sú kolektívne pomenované “služby”. Každé rozhodnutie užívateľa poskytnúť alebo akceptovať služby je výlučne na rozhodnutí užívateľa. Platforma je operovaná spoločnosťou Sejfly APPS s.r.o.

2. Zmeny týchto ustanovení

V prípade udalosti, kedy platforma Sejfly modifikuje tieto obchodné podmienky, tieto zmeny prichádzajú do platnosti v momente ich uverejnenia. Následne VOP môžu byť odlišné v závislosti od krajiny, v ktorej je platforma Sejfy využívaná v závislosti od platnej legislatívy pre tú danú krajinu.

3. Spôsobilosť

Platformu Sejfly smú používať iba jednotlivci, ktorí môžu podľa platných právnych predpisov tvoriť záväzné právne zmluvy a ktorí sú starší ako 18 rokov. Cestujúci sú tiež v súvislosti s využitím webových stránok a aplikácií Sejfly viazaní príslušnými predpismi, ako aj akýmikoľvek miestnymi zákonmi. Cestujúci nesmie povoliť iným osobám používať svoj užívateľský účet a súhlasí s tým, že je jediným oprávneným užívateľom svojho účtu. Nesie tiež úplnú zodpovednosť za aktivitu prebiehajúcu na svojom účte a za dopady s ňou spojené.

Sejfly si vyhradzuje právo ukončiť, obmedziť alebo dočasne pozastaviť profil cestujúceho na platforme Sejfly, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade opakovaného porušenia povinnosti uvedených v týchto VOP.

4. Spôsoby platby

V prípade ak bola jazda objednaná koncovým cestujúcim na platforme Sejfly musí byť vždy zaplatená vopred prostredníctvom našej platobnej brány alebo bankovým prevodom.

Sejfly ručí za prípadné vrátenie cestovného po celú dobu od objednania do uskutočnenia jazdy. Výška vráteného cestovného závisí na storno podmienkach daného prepravcu. Podmienky sú uvedené u každej objednávky

5. Objednanie jazdy, platba za jazdu a doklady s tým spojené

Sejfly poskytuje cestujúcemu v rámci svojej platformy službu, ktorá spočíva v predaji a zasielaní jazdných dokladov.

Cestovným dokladom (ďalej len "cestovný lístok") je elektronický dokument, ktorým sa cestujúcemu povoľuje cestovať s vybraným prepravcom, určenú trasu, k určenému dátumu, za stanovených podmienok a za stanovenú cenu. Takýto lístok je zároveň daňovým dokladom.

Sejfly tiež posudzuje sťažnosti týkajúce sa predaja cestovných lístkov.

Proces on-line nákupu cestovných lístkov cestujúcim sa skladá z nasledujúcich fáz:
 • zadanie miesta odchodu a príchodu, dátumu cesty a následný výber prepravcu ponúkajúceho jazdu odpovedajúcu zadaným parametrom
 • kontrola osobných údajov potrebných na uskutočnenie jazdy
 • v prípade uplatnenia zľavy na jazdu výber príslušnej zľavy
 • prijatie podmienok nákupu cestovného lístka cestujúcim - objednávanie jazdy
 • presmerovanie na platobnú bránu
 • po zadaní informácií potrebných pre vykonanie platby dochádza k zablokovaniu sumy cestovného na Vašej platobnej karte
 • potvrdenie jazdy prepravcom, o ktorom je cestujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a na svojom profile cestujúceho
 • automatické vykonanie platby
 • doručenie potvrdenia o transakcii prostredníctvom e-mailu
 • doručenie potvrdenia objednávky a cestovného lístka prostredníctvom e-mailu

Pokiaľ nedôjde k potvrdeniu jazdy prepravcom, či dôjde k jej odmietnutiu na základe dôvodov uvedených v bode 9.2, potom bude cestujúci o tejto skutočnosti obratom informovaný prostredníctvom e-mailu a na svojom profile cestujúceho a zablokovaná suma na jeho platobnej karte bude okamžite odblokovaná (k platbe a strhnutiu čiastky z bankového účtu nedôjde).

Cestujúci je oboznámený s tým, že ponúkaná cena od daného prepravcu na platforme Sejfly je konečná a záväzná.

6. Reklamácie

V prípade reklamácií služieb je potrebné kontaktovať spoločnosť Sejfy APPS s.r.o. písomne na adresu sídla alebo elektronicky na email: reklamace@sejfly.com, do 30 dní od reklamovanej udalosti.

Sťažnosť musí obsahovať:

 • meno cestujúceho
 • adresa, bydlisko cestujúceho
 • určenie predmetu sťažnosti a sťažnosť
 • uvedenie okolností odôvodňujúcich sťažnosť
 • dátum, kedy k reklamovanej okolnosti došlo
 • číslo dokladu
 • výška náhrady, pokiaľ požaduje cestujúci jej vyplatenie
 • číslo bankového účtu pre vyplatenie náhrady alebo žiadosť o jej pripísanie pre budúce platby
 • podpis cestujúceho (pokiaľ podá sťažnosť písomne)

Po obdržaní sťažnosti bude spoločnosť Sejfly kontaktovať cestujúceho v priebehu 48 hodín. Lehota pre oficiálne vyjadrenie k reklamácii je 30 dní.

7. Storná a iné poplatky

 • Storno poplatok a jeho výška závisí na storno podmienkach jednotlivých prepravcov. Tieto podmienky si každý prepravca určuje sám a sú vždy uvedené pri každej ponuky prepravy. Potvrdením objednávky cestujúci automaticky súhlasí so storno podmienkami daného prepravcu.
 • Prepravca si ďalej stanovuje poplatky za výber miesta a batožinu naviac. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene cestovného a cestujúci ich hradí prepravcovi priamo na mieste prepravy.
 • Na mieste si môže prepravca účtovať poplatok za poškodenie vozidla, poplatok za extra čakanie alebo extra poplatky za batožinu cestujúceho, v prípade, ak vodič uzná, že batožina cestujúceho buď prekračuje povolenú veľkosť alebo množstvo a táto skutočnosť nebola prepravcovi daná na vedomie pri objednávaní jazdy.

8. Kupóny

V priebehu používania platformy ako cestujúci alebo firma získate rôzne kupóny, ktoré môžete využiť ako zľavy na budúce jazdy a v rámci nášho eshopu. Kupóny sú validné iba na platforme Sejfly a nesú prenosné či odlučiteľné.

9. Prijímanie a odmietanie zákazok prepravcom

Prepravca je povinný prijať žiadosti o prepravu len do tej miery, do akej to pripúšťajú príslušné ustanovenia.

Prepravca je povinný zareagovať na zákazku čo najskôr, najneskôr však do 24 hodín od jej prijatia. Pokiaľ prepravca nezareaguje na zákazku v danej lehote, v takom prípade bude zákazka stornovaná bez poplatkov pre cestujúceho.

9.1 Prijatie zakazky

Pokiaľ na ponuku prepravy cestujúci zareaguje vytvorením rezervácie, dostane prepravca prostredníctvom aplikácie na emailovú adresu a profil prepravcu správu o tejto skutočnosti. Akonáhle toto potvrdenie prepravca obdrží, je jeho povinnosťou poskytnúť reakciu na požadované prepravné služby.

9.2. Odmietnutie záujemcu na platforme

Prepravca má právo odmietnuť dopyt na prepravu prostredníctvom platformy:

 • Ak objednávka obsahuje neúplné, nekompletné, či nepravé údaje o cestujúcom.
 • Pokiaľ sa jedná o cestujúceho, s ktorým má prepravca zlé skúsenosti a tento zákazník sa už nachádza na jeho zozname problémových cestujúcich. V tom prípade je prepravca povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Sejfly a má právo odmietnuť danú prepravu.
 • Akonáhle má prepravca už plnú kapacitu na danú jazdu.
9.3. Odmietnutie prepravy prepravcom na mieste

Vodič vozidla prepravcu môže od uzatvorenej prepravy odstúpiť alebo už začatú prepravu prerušiť, bez možnosti náhrady pre cestujúceho:

 • ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle fajčí, konzumuje jedlo a nápoje, kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla, či inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, je agresívny, požil nadmerné množstvo alkoholických nápojov alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča a cestujúcich. Alebo akokoľvek inak hrubo porušuje prepravný poriadok daný prepravcom.
 • ak má cestujúci batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo alebo ohrozovať a obmedzovať ostatných cestujúcich.

Vodič vozidla prepravcu môže od uzatvorenej prepravy odstúpiť alebo už začatú prepravu prerušiť, bez možnosti náhrady pre cestujúceho:

 • ak to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody.

10. Vymedzenie zodpovednosti

Platforma Sejfly slúži na spájanie cestujúcich a prepravcov. Využívaním tejto platformy nevzniká žiadna zmluva o nárokoch cestujúcich. Všetky kompenzácie, ktoré môžu vzniknúť z dopytu o prepravu sú výlučne naviazane na zmluvný vzťah medzi cestujúcimi a prepravcom. Platforma Sejfly nezodpovedá za akúkoľvek tretiu stranu (prepravcu). Sejfly je len prostredník a to znamená že nie sme právne zodpovední ako za prepravcu tak ani za cestujúcich a ich správanie. Cestujúci sa zaväzuje, že bude dodržiavať prepravné podmienky daného prepravcu.

Platforma Sejfly nezodpovedá za aktivitu prepravcov, taktiež ani za akékoľvek ujmy spôsobené cestujúcemu v priebehu prepravy.

Platforma Sejfly taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za osobnú bezpečnosť cestujúceho alebo jeho majetku pred, počas ani po ukončení prepravy. V akomkoľvek rizikovom prípade, kde je dôvodná pochybnosť o technickej spôsobilosti vozidla alebo vodičskej spôsobilosti prepravcu, má cestujúci právo okamžite žiadať o ukončenie prepravy a v tomto prípade cestujúcemu vzniká povinnosť danú skutočnosť okamžite hlásiť spoločnosti Sejfly.

11. Odškodnenie

Cestujúci súhlasí s tým a zaväzuje sa, že Sejfly plne a s účinnosťou odškodní a ochráni pred všetkými škodami, stratami, nárokmi, požiadavkami, výdavkami (vrátane výdavkov za právne a odborné služby), nákladmi a záväzkami vzniknutými v dôsledku užívania svojho účtu cestujúceho na platforme Sejfly.

Cestujúci ďalej súhlasí s tým, že Sejfly odškodní a ochráni pred všetkými záväzkami, nárokmi a výdavkami vzniknutými v súvislosti s obsahom, ktorý cestujúci zašle, zverejnení či nahrá prostredníctvom webových stránok a platformy Sejfly alebo v dôsledku cestujúceho využitia / zneužitia webových stránok a platformy Sejfly alebo ich využitia / zneužitia akoukoľvek osobou, za ktorú cestujúci zodpovedá alebo v dôsledku porušenia týchto VOP zo strany cestujúceho.

12. Práva duševného vlastníctva

Sejfly APPS s.r.o. je vlastníkom alebo nadobúdateľom všetkých (registrovaných a neregistrovaných) práv duševného vlastníctva týkajúcich sa webových stránok a platformy Sejfly a materiálu na nich publikovaného s výnimkou práv duševného vlastníctva tretích strán.

Ochranné známky, logá, a servisné značky (spoločne ďalej len “ochranné známky”) uvedené na webových stránkach a na platforme Sejfly sú registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sejfly APPS s.r.o., s výnimkou všetkých práv duševného vlastníctva tretích strán. Ochranné známky Sejfly nesmú byť používané v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktoré nie sú vo vlastníctve Sejfly, spôsobom mätúcim pre zákazníkov alebo spôsobom, ktorý by Sejfly poškodzoval či diskreditoval.

Nie je dovolené odstraňovať upozornenia o autorských právach, ochranné známky či iné oznámenia ohľadom vlastníckych práv Sejfly.

Text, grafika, logá, ikony, obrázky, audio ukážky, video ukážky, digitálne súbory na stiahnutie, dátové kompilácie, interaktívny obsah a skripty sú duševným vlastníctvom Sejfly a je zakázané ich kopírovať, používať či napodobňovať bez písomného súhlasu. Súhrn a vzhľad všetkého obsahu na webových stránkach a na platforme Sejfly je výhradne vlastníctvom Sejfly. Nič z toho, čo je uvedené na webových stránkach a na platforme Sejfly, nemá byť chápané ako priame či nepriame ani iné udelenie licencie alebo nároku na využitie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva spoločnosti Sejfly alebo akejkoľvek tretej strany bez súhlasu Sejfly.

Je povolené tlačiť kópie a sťahovať časti stránky v rámci webových stránok a platformy Sejfly k tomu určené pre vlastnú potrebu zverejnené na webových stránkach a na platforme Sejfly.

Je zakázané upravovať fyzické alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré si prepravca akýmkoľvek spôsobom vytlačil alebo stiahol, používať akékoľvek ilustrácie, fotografie, videá či audio sekvencie, či akúkoľvek grafiku samostatne bez sprievodného textu. Vo všetkých prípadoch je nutné, aby Sejfly (alebo ktorýkoľvek identifikovaný prispievateľ) bol uvedený ako autor materiálov zverejnených na webových stránkach a na platforme Sejfly a majiteľ duševného vlastníctva na webových stránkach a platforme Sejfly.

V prípade, že užívateľ vytlačí, skopíruje alebo stiahne akúkoľvek časť webových stránok alebo platformy Sejfly v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, musí akúkoľvek reprodukciu vytvorených materiálov na žiadosť Sejfly vrátiť alebo zničiť.

Sejfly môže vymáhať svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu prípustnom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Ak sa rozhodne v akomkoľvek okamihu nevymáhať či neuplatniť svoje zákonné práva v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva, nestráca tým možnosť uplatniť alebo vymáhať tieto práva v budúcnosti.

Autorské práva a ochranné známky tretích strán, mená, logá a ikony tretích strán označujúce produkty a služby tretích strán tu uvedené sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné názvy produktov a / alebo značiek alebo spoločností tu uvedených sú chránené autorskými právami a / alebo sú ochrannými známkami svojich príslušných vlastníkov.

13. Software

Užívateľ berie na vedomie, že Software, ktorý mu je poskytnutý platformou Sejfly, je výlučne majetkom Sejfly a to znamená, že je zakázané ho akokoľvek prispôsobovať, kopírovať alebo akýmkoľvek spôsobom analyzovať alebo ďalej síriť bez písomného súhlasu Sejfly.

Užívateľ sa taktiež zaväzuje, že platformu Sejfy, webovú stránku ani našu platformu nebude žiadnym spôsobom kopírovať, licencovať alebo prepredávať tretím stranám za účelom zisku.

14. Obecné ustanovenia

Na základe týchto VOP môže Sejfly svoje práva alebo povinnosti previesť na inú právnickú osobu alebo nimi inú právnickú osobu poveriť. Užívateľ súhlasí s tým, že tak Sejfly môže urobiť, za predpokladu, že to nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu služieb, ktoré v súlade s týmito VOP obdrží. Tieto VOP zaväzujú výhradne a osobne konkrétneho užívateľa. Svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP nemôže prevádzať na nikoho iného.

V prípade, že tieto VOP užívateľ poruší a Sejfly proti nemu nepodnikne okamžité kroky, je Sejfly oprávnený využiť svoje práva a právne prostriedky aj naďalej a / alebo v akejkoľvek inej situácii, v ktorej dôjde k porušeniu týchto VOP zo strany užívateľa.

Ak sa stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Toto neplatné, nevymáhateľné alebo neúplné ustanovenie musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru týchto VOP. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné či neúplné ustanovenie opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné a neobsahovalo medzery, a tieto VOP zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Žiadne z ustanovení týchto VOP nezakladá medzi užívateľom a Sejfly partnerstvo ani zastúpenie, pracovný pomer ani akýkoľvek typ pridruženia či spojenia.

Užívateľ súhlasí s tým, že ak získa akékoľvek informácie obsahujúce osobné údaje iných užívateľov webových stránok a platformy Sejfly, nebude tieto informácie zdieľať a všetky tieto informácie okamžite vymaže zo svojich súborov, ak nebude zákon vyžadovať inak.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Česká obchodní inspekce:
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na tejto adrese.